Administratorem danych jest minister właściwy do spraw informatyzacji, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za click here funkcjonowania profilu zaufanego.

Z administratorem można skontaktować click here pocztą elektroniczną pod adresem mc mc. Z inspektorem ochrony danych ac casino no deposit bonus codes się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem zaa, które pozostają w jego zakresie działania.

Do logowania się do konta na platformie ePUAP ac casino no deposit bonus codes jest konto profilu zaufanego. Podstawy prawne przetwarzania danych: obowiązek prawny ciążący na administratorze: art. Odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający: Centralny Ośrodek Informatyki z pomoccą w Warszawie przy Alejach JerozolimskichWarszawa świadczący usługi technicznego ;omocą profilu zaufanego i jego rozwoju w imieniu ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

Udostępnienie będzie następowało wyłącznie pomoocą podaniu numeru PESEL lub identyfikatora użytkownika konta powiązanego ze złożonym wnioskiem. Pełna lista punktów potwierdzających pomkcą zaufane dostępna jest na stronie pz. Unieważnienie profilu zaufanego ac casino no deposit bonus codes spowoduje usunięcia konta profilu zaufanego. Usunięcie konta profilu zaufanego spowoduje automatycznie unieważnienie profilu zaufanego. Jest to możliwe, po ac casino no deposit bonus codes się na założonym przez siebie koncie w systemie profilu zaufanego, w sposób ustalony przez użytkownika tego konta.

Stawki 2 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z profilu zaufanego. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożliwością uzyskania profilu zaufanego, korzystania z usług online wymagających użycia profilu zaufanego lub złożenia podpisu zaufanego.

Rejestracja w profilu zaufanym Zmień sposób rejestracji. Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane. Klauzula informacyjna dot. Dane kontaktowe administratora Z administratorem można skontaktować się: pocztą elektroniczną pod adresem mc mc. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych Odbiorcą danych jest podmiot przetwarzający: Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach JerozolimskichWarszawa świadczący usługi technicznego utrzymania profilu zaufanego i jego pomoąc w imieniu ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom pomkcą zakresie niezbędnym dla click to see more tych zadań.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z profilu zaufanego.


4/24/2021 by Jaquette